นายมั่น จี้อุ่น
นายก อบต.วังกระแจะ
แหล่งท่องเที่ยว