นายมั่น จี้อุ่น
นายก อบต.วังกระแจะ
กองช่าง

นายสมเจต รัตนบำรุง
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทรศัพท์ 034-565013

นายศักดิ์สิทธิ์ จับศรี
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
เบอร์โทรศัพท์ 034-565013

นายนิมิต เอี่ยมเจริญ
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
เบอร์โทรศัพท์ 034-565013

นางสาวอรพิน มัจฉาสร้อย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทรศัพท์ 034-565013

นายสมชาย พรานเจริญ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
เบอร์โทรศัพท์ 034-565013

นายสมัย ประจบ
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
เบอร์โทรศัพท์ 034-565013