นายมั่น จี้อุ่น
นายก อบต.วังกระแจะ
กองคลัง

นางสาวหรรษา จี้อุ่น
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทรศัพท์ 034-565013

(ว่าง)
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวสุภัทรา ใจเย็น
นักวิชาการพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 034-565013

(ว่าง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(ว่าง)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

(ว่าง)
เจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวปฑิตตา เหล่าโชติ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เบอร์โทรศัพท์ 034-565013

นางสาวดุจดาว บุญเชิด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 034-565013

นางสาวณัฐญา สว่างเนตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เบอร์โทรศัพท์ 034-565013

นางสาวสารินี กลีบเมฆ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์โทรศัพท์ 034-565013