นายมั่น จี้อุ่น
นายก อบต.วังกระแจะ
สำนักปลัด

นายอุทัย นิลกาฬ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ
เบอร์โทรศัพท์ 034-565013

นางสาวหรรษา จี้อุ่น
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ
เบอร์โทรศัพท์ 034-565013

นางสาวนันทภัสน์ ชำนาญกิจ
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทรศัพท์ 034-565013

นางสาวนันทภัสน์ ชำนาญกิจ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ 034-565013

(ว่าง)
นักทรัพยากรบุคคล

(ว่าง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายพงศ์ภพสัณห์ ครองงาม
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ 034-565013

(ว่าง)
ครูผู้ดูแลเด็ก(ครูผู้ช่วย)

(ว่าง)
เจ้าพนักงานธุรการ

นางลัดดา ฝัดสุภาพ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
เบอร์โทรศัพท์ 034-565013

นางสาวณัฐวดี พงษ์พัว
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์โทรศัพท์ 034-565013

นางสาวมนิชยา วงษ์แดง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทรศัพท์ 034-565013

นายสมบัติ สินธนู
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทรศัพท์ 034-565013

นายประเสริฐ ส่งบุญ
ภารโรง
เบอร์โทรศัพท์ 034-565013

นายวีรยุทธ ดวงตา
คนงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ 034-565013

นางสาวกนกวรรณ วิเศษสิงห์
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทรศัพท์ 034-565013

นางสาวสุดาทิตย์ ท้วมสายมา
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทรศัพท์ 034-565013