นายมั่น จี้อุ่น
นายก อบต.วังกระแจะ
สมาชิกสภา

นายสมบูรณ์ พวงผกา
ประธานสภา อบต.วังกระแจะ

นายสุนทร กิจประชุม
รองประธานสภา อบต.วังกระแจะ

นายอุทัย นิลกาฬ
เลขานุการสภา อบต.วังกระแจะ

นายสมศักดิ์ พงษ์พัว
สมาชิกสภา อบต.วังกระแจะ หมู่ที่ 1

นายพิชัย สมบุญ
สมาชิกสภา อบต.วังกระแจะ หมู่ที่ 2

นายนราไพร บรรเทาทุกข์
สมาชิกสภา อบต.วังกระแจะ หมู่ที่ 3

นายสมบูรณ์ พวงผกา
สมาชิกสภา อบต.วังกระแจะ หมู่ที่ 4

นายมนัส สุดใจ
สมาชิกสภา อบต.วังกระแจะ หมู่ที่ 5

นายศักดิ์ชัย เหมือนเขียว
สมาชิกสภา อบต.วังกระแจะ หมู่ที่ 6

นางอุนเรือน พลราชม
สมาชิกสภา อบต.วังกระแจะ หมู่ที่ 7

นายสุนทร กิจประชุม
สมาชิกสภา อบต.วังกระแจะ หมู่ที่ 8

นายเสวก ศิริพันธ์
สมาชิกสภา อบต.วังกระแจะ หมู่ที่ 9