นายมั่น จี้อุ่น
นายก อบต.วังกระแจะ
คณะผู้บริหาร

นายมั่น จี้อุ่น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ

นางสาวรุจิเรต วงษ์เจริญ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ

นายสุวิทย์ โรจนเศรษฐการ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ

นายสิงหา สมเสือ
เลขานุการนายก