นายมั่น จี้อุ่น
นายก อบต.วังกระแจะ
ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมุู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านเขาช้าง สายที่ 1 (สายวัดเขาช้างวนารามต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม) ( (14 ม.ค. 2565 | อ่าน 6 ครั้ง))
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมุู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านหนองปลา สายที่ 1 (สำนักสงฆ์บ่อลูกรังเชื่อมต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม) ( (14 ม.ค. 2565 | อ่าน 8 ครั้ง))
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ เรื่องประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสสายทาง กจ.ถ.93-062 สายบ้านต้นมะม่วง บ้านพุหว้า หมู่ที่ 7 ตำบลวังกระแจะ ( (30 ก.ย. 2564 | อ่าน 50 ครั้ง))
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมถนนภายใน หมู่ที่ 5 บ้านหาดงิ้ว จำนวน 2 สาย(สายที่ 1.บริเวณสายบ้านดงพงศ์ถึงบ้านหาดงิ้ว และสายหน้าถ้ำผึ้ง)ษ์ ( (31 ส.ค. 2564 | อ่าน 55 ครั้ง))
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.93-004 สายบ้านแก่งระเบิด หมู่ที่ 4 เชื่อมบ้านพุหว้า หมู่ที่ 7 ตำบลวังกระแจะ ( (16 ส.ค. 2564 | อ่าน 58 ครั้ง))
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 7 บ้านพุหว้า ตำบลวังกระแจะเชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งมะเซอย่อ ตำบลบ้องตี้ ( (15 มิ.ย. 2564 | อ่าน 68 ครั้ง))
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 5 บ้านหาดงิ้ว สายที่ 3 (สายบ้านนายสุเทพ กลีบเมฆ ต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม) ( (15 พ.ค. 2564 | อ่าน 63 ครั้ง))
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ เรื่องประกาศราคากลางโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านเขาช้าง(บริเวณหุบตาชั่งถึงแยกเข้าสระหลวง) ( (05 พ.ค. 2564 | อ่าน 76 ครั้ง))
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ เรื่องประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านบ้องตี้น้อย สายที่ 3 (บริเวณสระหลวงเชื่อมต่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม) ( (28 เม.ย. 2564 | อ่าน 68 ครั้ง))
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ เรื่องประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านชายทุ่ง สายที่ 2 (สายบ้านนางจงรัก เส่งสุ่นต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม) ( (28 เม.ย. 2564 | อ่าน 61 ครั้ง))
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ เรื่องประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านชายทุ่ง สายที่ 3 (สายบ้านนายโชคชัย ศรีงามต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม) ( (28 เม.ย. 2564 | อ่าน 67 ครั้ง))
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ เรื่องประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านพุหว้า สายที่ 2 (สายชายลำต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม) ( (08 เม.ย. 2564 | อ่าน 70 ครั้ง))
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ เรื่องประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านวังกระแจะ สายที่ 3 (สายเขาแดง) ( (08 เม.ย. 2564 | อ่าน 45 ครั้ง))
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ เรื่องประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านวังกระแจะ สายที่ 2 (ซอยรามัญ) ( (08 เม.ย. 2564 | อ่าน 42 ครั้ง))
ระกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ เรื่องประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านพุหว้า สายที่ 3 (บริเวณบ้านนายนภดล เลิศแสนเพชรถึงบ้านนายทองแดง ดอนคำจ้อย) ( (08 เม.ย. 2564 | อ่าน 42 ครั้ง))
ระกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ เรื่องประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านบ้องตี้น้อย สายที่ 2 (สายวัดบ้องตี้น้อยจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมบริเวณแยกบ้านนางเพลินพิศ ทองจู) ( (08 เม.ย. 2564 | อ่าน 45 ครั้ง))
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ เรื่องประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหาดงิ้ว สายที่ 2 (สายน้ำวนบริเวณบ้านนางปรีดา แก้วพวงใหม่) ( (24 มี.ค. 2564 | อ่าน 55 ครั้ง))
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ เรื่องประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านเขาพัง(สายพุน้ำร้อน บริเวณบ้านนางสุวรรณ เกตุเจิญ) ( (24 มี.ค. 2564 | อ่าน 43 ครั้ง))
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ เรื่องประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านพุหว้า(บริเวณบ้านนางกุน สุดสูงถึงบ้านนายสุพล ขวยเขิน) ( (24 มี.ค. 2564 | อ่าน 41 ครั้ง))
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ เรื่องประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหาดงิ้ว สายที่ 1 (สายดงพงษ์ บริเวณบ้านนางจันทร ใครหอม ต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม) ( (10 มี.ค. 2564 | อ่าน 49 ครั้ง))