นายมั่น จี้อุ่น
นายก อบต.วังกระแจะ
ข่าวประชาสัมพันธ์
อบต.วังกระแจะ ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ระหว่างวันที่ 14-24 มกราคม 2565
อบต.วังกระแจะ ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง 
ระหว่างวันที่  14-24 มกราคม 2565
1.ตำแหน่ง คนงาน (แม่บ้าน) สังกัดสำนักปลัด  จำนวน 1 อัตรา
2.ตำแหน่ง คนงาน (พนักงานประปา) สังกัดกองช่าง  จำนวน 2 อัตรา
เอกสาร/หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร 
1.รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ  ขนาด 1 นิ้ว   จำนวน 3 รูป 
2.สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน 2 ฉบับ   
3.สำเนาบัตรประชาชน   จำนวน 2 ฉบับ 
4.สำเนาวุฒิการศึกษาหรือใบรับรอง สำเนาประกาศนียบัตร และสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน(ถ้ามี)  จำนวน 2 ฉบับ 
5.สำเนาเอกสารใบสำคัญทางราชการทหาร อาทิ หลักฐานการขึ้นทะเบียนทหาร (สด.9) จำนวน 2 ฉบับ 
6.ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่กำหนด ออกให้ไม่เกิน 1 เดือนนับแต่วันที่ตรวจร่างกายจนถึงวันสมัคร (ฉบับจริง)
7.สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ หรือหนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน  2  ฉบับ
ทั้งนี้ในหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ทุกแผ่นด้วย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ #อบต.วังกระแจะ
โทร 034-565013
ในวันและเวลาราชการ
โพสเมื่อ : 07 ม.ค. 2565   อ่าน 16 ครั้ง