นายมั่น จี้อุ่น
นายก อบต.วังกระแจะ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม Online แจ้งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ อบต.วังกระแจะ  >>>>  http://forms.gle/tUBU4KNcz2JokdAR8

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แบบฟอร์ม Online แบบร้องเรียน พนักงาน/เจ้าหน้าที่ ของ อบต.วังกระแจะ กรณีการประพฤติมิชอบ/การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่/การกระทำทุจริต 

https://forms.gle/Pkqza9VB2ynD17vz7

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์ คู่มือประชาชน   ขนาดไฟล์ 2.13 MB
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์ แบบฟอร์มคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพ   ขนาดไฟล์ 20.21 KB
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์ แบบฟอร์มคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ   ขนาดไฟล์ 16.46 KB
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์ คำร้องขอข้อมูลข่าวสาร   ขนาดไฟล์ 36.5 KB
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์ ดร.01 แบบคำร้องเด็กแรกเกิด   ขนาดไฟล์ 99 KB
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์ ดร.02 แบบคำร้องเด็กแรกเกิด   ขนาดไฟล์ 51.47 KB
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์ คำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   ขนาดไฟล์ 19.73 KB
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์ ข.1 คำขออนุยาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร   ขนาดไฟล์ 77.5 KB
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์ ภ.ด.ส.10คำร้องคัดค้านการประเมินหรือการเรียก   ขนาดไฟล์ 12.6 KB
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์ ภ.ด.ส.5-แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงการใชเโยชน์ที่ดิน   ขนาดไฟล์ 13.16 KB
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์ แบบ ศยช.2 _แบบคำร้อง ร้องเรียนร้องทุกข์   ขนาดไฟล์ 158.22 KB
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์ หนังสือมอบอำนาจ   ขนาดไฟล์ 13.02 KB
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์ คำขอจดทะเบียนพาณิชย์   ขนาดไฟล์ 255.77 KB
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์ ใบมอบอำนาจ   ขนาดไฟล์ 186.35 KB
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์ คำร้องทั่วไป กรณีทะเบียนพาณิชย์สูญหาย   ขนาดไฟล์ 180.04 KB
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์ คำร้องขอจดทะเบียนอิเลคทรอนิค   ขนาดไฟล์ 188.05 KB
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์ คำร้องขอตรวจค้นเอกสาร   ขนาดไฟล์ 51.5 KB
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์ O29 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์   ขนาดไฟล์ 281.12 KB
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 2563   อ่าน 386 ครั้ง