นายมั่น จี้อุ่น
นายก อบต.วังกระแจะ
ดาวน์โหลดเอกสาร
เลขที่/ชื่อหนังสือ
วันที่ เลขที่หนังสือ ชื่อหนังสือ
เอกสาร อบต
14 ก.ค. 2563 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ 2547 แก้่ไขเพิ่มเติม ฉ4 2561 Adobe Acrobat Document
14 ก.ค. 2563 ระเบียบว่าด้วย ข้อบังคับประชุมสภาท้องถิ่น 2547 Adobe Acrobat Document
14 ก.ค. 2563 กฎหมายจัดตั้งท้องถิ่น 5 ฉบับ Adobe Acrobat Document
14 ก.ค. 2563 แผนกระจายอำนาจ 2542 แก้ไขเพิ่มเติม ฉ2 2549 Adobe Acrobat Document
14 ก.ค. 2563 ระเบียบว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 2541 แก้ไขเพิ่มเติม ฉ3 2543 Adobe Acrobat Document
14 ก.ค. 2563 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. พ.ศ. 2548 Adobe Acrobat Document
18 มิ.ย. 2563 พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 Adobe Acrobat Document
18 มิ.ย. 2563 พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 Adobe Acrobat Document
18 มิ.ย. 2563 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ฉ.7 พ.ศ.2562 Adobe Acrobat Document
16 เม.ย. 2563 ระเบียบการช่วยเหลือ 60 Adobe Acrobat Document
16 เม.ย. 2563 แนวทางช่วยเหลือ Adobe Acrobat Document
16 เม.ย. 2563 แบบคำร้อง ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน Adobe Acrobat Document
16 เม.ย. 2563 แบบคำร้อง ศุนย์ยุติธรรม