นายมั่น จี้อุ่น
นายก อบต.วังกระแจะ
รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำ
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ระหว่าง ต.ค.พ.ศ.2562-ก.ย.พ.ศ.2563)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 6.3 MB