นายมั่น จี้อุ่น
นายก อบต.วังกระแจะ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.3 MB