นายมั่น จี้อุ่น
นายก อบต.วังกระแจะ
โครงสร้างองค์กร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ เรื่องกำหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.07 MB

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ เรื่องการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 357.51 KB

ผังโครงสร้างองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ
โครงสร้างของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ
โครงสร้างของส่วนกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ
โครงสร้างของส่วนกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ
โครงสร้างของงานหน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ