นายมั่น จี้อุ่น
นายก อบต.วังกระแจะ
รายงานสถานะทางการเงิน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ เรื่องงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 6.95 MB