นายมั่น จี้อุ่น
นายก อบต.วังกระแจะ
การตรวจสอบรายงานการเงินของ สตง.
การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.6 MB