นายมั่น จี้อุ่น
นายก อบต.วังกระแจะ
ประวัติความเป็นมา