นายมั่น จี้อุ่น
นายก อบต.วังกระแจะ
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2556
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 69.98 KB

พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 261.71 KB

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 28.71 KB

พระราชบัญญัติค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 89.8 KB

พระราชบัญญัติเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 155.03 KB

พระราชกฤษฏีการะเบียบพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2539
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 186.96 KB

พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 271.26 KB

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 824.56 KB

พระราชกฤษฏีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 7.82 MB

พระราชบัญญัติสภาตำบลองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 185.84 KB