นายมั่น จี้อุ่น
นายก อบต.วังกระแจะ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แบบสรุปรายงานการสรรหาตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2560 กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานให้ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ดำเนินการสรรหา องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 549.22 KB

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.42 MB

แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 9.87 MB

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.62 MB

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง (สำหรับรอบการประเมิน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.31 MB

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง (สำหรับรอบการประเมิน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.2 MB

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ เรื่องกำหนดเวลาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบลและเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.11 MB

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ เรื่องประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบลที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 1)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 896.78 KB

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ เรื่องประกาศรายชื่อพนักงานจ้างที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 1)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 893 KB