นายมั่น จี้อุ่น
นายก อบต.วังกระแจะ
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 9.87 MB